Weź udział w konkursie i wygraj metamorfozę w salonie fryzjerskim lub jeden z czterech zestawów kosmetyków MEDAVITA!


Co zrobić, by wziąć udział w konkursie i wygrać metamorfozę włosów w naszym firmowym salonie fryzjerskim?

Należy wstawić na profil na Instagramie zdjęcia z produktem Maska Medavita Choice (na zdjęciu muszą być widoczne ręce, twarz lub włosy z produktem) oraz oznaczyć go hashtagiem #TwojCHOICEmedavita.

Konkurs trwa od 6 lutego do 6 kwietnia 2022 do godz. 23.59, a zwycięzców podamy 8 kwietnia do godz. 16.00

Regulamin konkursu znajduje się poniżej. Powodzenia!

Zobacz metamorfozy z Bea Beleza Hair Studio

REGULAMIN KONKURSU
„#TwojCHOICEmedavita”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „#TwojCHOICEmedavita” (dalej w skrócie: Konkurs), a w szczególności warunki udziału w konkursie, prawa i obowiązki jego organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu.
 2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919–921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest spółka Bea Beleza Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Reglowej 4 (60–113 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415490, posiadająca NIP: 7792383864 oraz REGON: 301582331, której akta rejestrowe prowadzi przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS (dalej w skrócie: Organizator).
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 06 lutego 2022 r. do 06 kwietnia 2022 r. za pomocą sieci Internet, w tym serwisu Instagram.
 5. Konkurs, jego regulamin i jego wyniki są publicznie ogłaszane przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Instagram. Konkurs nie jest jednak w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani przeprowadzany przez serwis Instagram. Serwis Instagram nie jest też organizatorem Konkursu ani fundatorem nagród ani nie jest z nim w żaden inny sposób związany.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu w Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia wszystkie następujące warunki:
  1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. ukończyła 18 lat,
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. posiada dostęp do sieci Internet, profil w serwisie Instagram z prawdziwymi danymi (w szczególności z prawdziwymi danymi osobowymi), a także odpowiednią infrastrukturę informatyczną (tj. komputer, tablet, smartfon lub podobne urządzenie) i adres poczty elektronicznej (e-mail),
  5. obserwuje profil bea_beleza_polska prowadzony przez Organizatora w serwisie Instagram dostępny publicznie pod adresem internetowym https://www.instagram.com/bea_beleza_polska.
 2. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby będące pracownikami lub współpracownikami Organizatora ani członkowie rodzin takich osób. Przez członka rodziny, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, rodzica małżonka, rodzeństwo małżonka, konkubenta, rodzica konkubenta, rodzeństwo konkubenta oraz osobę pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu i zawarte w nim zasady przeprowadzenia Konkursu a także stanowi potwierdzenie przez Uczestnika spełnienia wszystkich warunków udziału w Konkursie.

§3
ZASADY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

 1. Konkurs rozpoczyna się 06 lutego 2022 r. o godz. 8.00 i trwa do 06 kwietnia 2022 r. do godziny 23:59.
 2. Zadanie konkursowe polega na kreatywnym przedstawieniu, w formie fotografii, rąk (ręki), twarzy lub włosów z produktem Maska Medavita Choice (dalej w skrócie: Odpowiedź).
 3. Odpowiedź podlega zgłoszeniu do Konkursu wyłącznie poprzez jej zamieszczenie przez Uczestnika na własnym profilu w serwisie Instagram oraz użyciu hasztagu #TwojCHOICEmedavita pod Odpowiedzią.
 4. Odpowiedź może być zgłoszona najpóźniej do dnia 06 kwietnia 2022 r. do godziny 23:59.
 5. Do udziału w Konkursie może zostać zgłoszona wyłącznie Odpowiedź, która:
  1. jest wynikiem indywidualnej pracy twórczej jednego Uczestnika,
  2. jest wolna od wad prawnych, w szczególności nie narusza praw (w tym praw autorskich) jakichkolwiek innych podmiotów,
  3. nie godzi w dobre imię innych osób, nie ma charakteru ośmieszającego, obscenicznego, wulgarnego lub obraźliwego, erotycznego, nie promuje nienawiści, nie ma charakteru dyskryminacyjnego, nie nawołuje do przemocy ani nie przedstawia nagości,
  4. nie zawiera żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora lub marek, których Organizator jest dystrybutorem, ani żadnych innych treści przedstawiających w negatywny sposób Organizatora lub marki, których jest dystrybutorem,
  5. nie narusza regulaminów i zasad serwisu Instagram,
  6. nie przedstawia wizerunku osób trzecich, tj. innych niż Uczestnik Konkursu zgłaszający Odpowiedź.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną Odpowiedzi. Uczestnicy nie mogą zgłaszać wspólnych Odpowiedzi.
 7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 3–6 niniejszego paragrafu Odpowiedź nie jest brana pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
 8. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwie lub więcej identyczne Odpowiedzi, wszystkie one ulegają automatycznemu wyłączeniu z Konkursu.
 9. Laureatem Nagrody Głównej (dalej w skrócie: Laureatem Głównym) zostaje 1 (słownie: jeden) Uczestnik Konkursu, którego Odpowiedź zostanie przez Komisję Konkursową, według jej swobodnego uznania, uznana za najbardziej kreatywną spośród wszystkich zgłoszonych Odpowiedzi.
 10. Laureatami Nagrody II-stopnia (dalej w skrócie: Laureatami Nagrody II-stopnia) zostaje 4 (słownie: czworo) Uczestników Konkursu, których Odpowiedzi zostaną przez Komisję Konkursową, według jej swobodnego uznania, uznane za najbardziej kreatywną w stopniu zasługującym na wyróżnienie.
 11. Wyboru Laureata Głównego oraz Laureatów Nagród II-stopnia (dalej łącznie w skrócie: Laureaci Konkursu) dokonuje trzyosobowa komisja konkursowa powoływana przez Organizatora według jego swobodnego uznania (dalej w skrócie: Komisja Konkursowa). Komisja Konkursowa czuwa również na prawidłowością przebiegu Konkursu.
 12. Ogłoszenie wyników Konkursu (tj. imienia i nazwiska Laureata Głównego oraz imion i nazwisk Laureatów Nagrody II-stopnia, ewentualnie nazw ich profilów w serwisie Instagram) nastąpi w dniu 08 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 w poście umieszczonym przez Organizatora na profilu bea_beleza_polska dostępnym publicznie pod adresem internetowym https://www.instagram.com/bea_beleza_polska.
 13. W celu otrzymania nagrody oraz dokonania przez Organizatora rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych każdy z Laureatów Konkursu powinien w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu przekazać Organizatorowi następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej, w przypadku Laureata Głównego dodatkowo: adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, w przypadku Laureata Nagrody II-stopnia dodatkowo: adres wysyłki nagrody. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wydanie Nagrody.

§4
NAGRODY

 1. Nagrodą główną w Konkursie przypadającą Laureatowi Głównemu mającemu miejsce zamieszkania poza miastem Poznań jest 1 (słownie: jedna) nagroda mieszana pieniężno-rzeczowa o łącznej wartości 2.222,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i zero groszy) (dalej w skrócie: Nagroda Główna), którą składa się:
  1. wizyta w salonie Bea Beleza Hair Studio przy ul. Słonecznej nr 67 w Poznaniu (dalej w skrócie: Salon BB) o wartości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i zero groszy) brutto (tj. z VAT), która obejmuje usługę koloryzacji, cięcia lub infuzji tlenowej włosów oraz
  2. kwota pieniężna w wysokości 722,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa złote i zero groszy), na którą składa się zryczałtowana kwota kosztów dojazdu i noclegu w mieście Poznań oraz kwota podatku naliczona od łącznej wartości nagrody mieszanej pieniężno-rzeczowej (Nagrody Głównej), z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu.
 2. Nagrodą Główną w Konkursie przypadającą Laureatowi Głównemu mającemu miejsce zamieszkania w mieście Poznań jest 1 (słownie: jedna) nagroda mieszana pieniężno-rzeczowa o łącznej wartości 1.667,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i zero groszy), na którą składa się:
  1. wizyta w salonie Bea Beleza Hair Studio przy ul. Słonecznej nr 67 w Poznaniu o wartości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i zero groszy) brutto (tj. z VAT), która obejmuje usługę koloryzacji, cięcia lub infuzji tlenowej włosów oraz
  2. kwota pieniężna w wysokości 167,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych i zero groszy).
 3. Nagrodami II-stopnia w Konkursie przypadającymi Laureatom Nagrody II-stopnia są 4 (słownie: cztery) nagrody mieszane pieniężno-rzeczowe o łącznej wartości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych i zero groszy) każda (dalej w skrócie: Nagroda II-stopnia). Na każdą taką nagrodę składa się:
  1. zestaw kosmetyków Medavita o wartości 315,00 zł (słownie: trzysta piętnaście złotych i zero groszy) brutto (tj. z VAT), składający się z następujących elementów: Choice Mask 200ml, Choice Color Glowing Shampoo 250 ml – szampon do każdego rodzaju włosów rozświetlający, Huile d’Etoile Olio Aureo 15 ml – suchy olejek nabłyszczający do każdego rodzaju włosów oraz MEDAVITA Luxviva Color Enricher Shampoo 30ml – szampon do włosów tonujący i wzmacniający oraz
  2. kwota pieniężna w wysokości 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych i zero groszy).
 4. Nagroda Główna oraz Nagrody II-stopnia są niepodzielne. Rezygnację z części którejkolwiek z Nagród uznaje się za rezygnację z całości tej Nagrody. Żadna z Nagród nie podlega również w całości ani w części wymianie na inne nagrody, ekwiwalent pieniężny, towary lub usługi.
 5. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku gdy:
  1. wziął udział w Konkursie z naruszeniem § 2 Regulaminu,
  2. zgłosił Odpowiedź z naruszeniem § 3 ust. 3–6 Regulaminu,
  3. w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu nie przekazał Organizatorowi danych, o których mowa w § 3 ust. 13 Regulaminu,
  4. z przyczyn leżących po stronie Laureata wysłana mu Nagroda II-stopnia została zwrócona Organizatorowi z powodu niemożliwości jej doręczenia Laureatowi, a Laureat w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zwrotu nie odebrał tej Nagrody osobiście w siedzibie Organizatora.
 6. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody lub utraty przez Laureata prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Nagroda nie przypada automatycznie innym Uczestnikom i pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora, które może ją jednak przyznać innemu uczestnikowi zgodnie z zasadami rozstrzygania konkursu.
 7. W przypadku stwierdzenia utraty prawa do Nagrody po jej wydaniu Laureatowi lub po jej wykorzystaniu przez Laureata, Laureat zobowiązany jest do jej zwrotu w naturze lub do zwrotu jej równowartości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wezwania przez Organizatora.
 8. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od każdej Nagrody Organizator dokonuje potrącenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% (dziesięciu procent) łącznej wartości brutto Nagrody w celu odprowadzenia go na rachunek właściwego urzędu skarbowego z uwzględnieniem zasad zaokrąglania przewidzianych przez przepisy prawa podatkowego. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, potrącany jest z części pieniężnej Nagrody. W związku z tym Organizator:
  1. w przypadku Laureata Głównego, którego miejscem zamieszkania nie jest miasto Poznań – wydaje Nagrodę pomniejszoną o wartość podatku należnego liczonego od łącznej wartości nagrody, a pozostała część pieniężna tej Nagrody w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i zero groszy) podlega wypłacie na rzecz tego Laureata;
  2. w przypadku Laureata Głównego, którego miejscem zamieszkania jest miasto Poznań – wydaje Nagrodę pomniejszoną o wartość tego podatku, a część pieniężna Nagrody nie podlega wypłacie na rzecz tego Laureata;
  3. w przypadku Laureata Nagrody II-stopnia – wydaje Nagrodę pomniejszoną o wartość tego podatku, a część pieniężna Nagrody nie podlega wypłacie na rzecz tego Laureata.
 9. Wydanie nagrody, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, następuje poprzez zorganizowanie Laureatowi wizyty w Salonie BB oraz wykonanie usług, o których tam mowa, a także poprzez wypłatę kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i zero groszy) na konto bankowe wskazane przez Laureata.
 10. Wydanie nagrody, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, następuje poprzez zorganizowanie Laureatowi wizyty w Salonie BB oraz wykonanie usług, o których tam mowa.
 11. Wydanie nagrody, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, następuje poprzez jej wysłanie przesyłką pocztową lub kurierską na adres podany przez Laureata w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Laureata danych niezbędnych do wysyłki. W przypadku niemożliwości doręczenia Nagrody Laureatowi z przyczyn leżących po jego stronie Nagroda pozostaje do odbioru w siedzibie Organizatora (w Poznaniu, przy ul. Reglowej 4) przez okres 14 (czternastu) dni od dnia zwrotu Nagrody Organizatorowi.

§5
PRAWA AUTORSKIE i WIZERUNEK

 1. Z chwilą zgłoszenia Odpowiedzi do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych zezwolenia na korzystanie z Odpowiedzi we wszelkich celach związanych z Konkursem (dalej w skrócie: Licencja). Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Odpowiedzi na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt 2) – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez Internet, w tym w serwisie Instagram.
 2. Uczestnik udziela również Organizatorowi nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych zezwolenia na wykorzystywanie Odpowiedzi dla celów reklamowych i promocyjnych Organizatora, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych Organizatora.
 3. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszeniem przez zwycięską Odpowiedź praw autorskich przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi postępowania sądowego w tym zakresie, Laureat bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego Organizatora, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia skierowane przeciw Organizatorowi (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
 4. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu poprzez serwis Instagram Odpowiedzi zawierającej utrwalony wizerunek Uczestnika, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych zezwolenia na korzystanie z wizerunku Uczestnika we wszelkich celach związanych z Konkursem, w szczególności na publiczne zwielokrotnianie wszelkimi technikami, wprowadzanie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnianie wizerunku Uczestnika w taki sposób, aby każdy mógł mieć do dostęp do tego wizerunku w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności poprzez Internet, w tym w serwisie Instagram.
 5. Organizator zobowiązuje się, że wizerunek Uczestnika nie będzie rozpowszechniany w sposób mogący zagrozić naruszeniem bądź naruszyć jego dobra osobiste.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu Konkursu jest wyłącznie Organizator. W szczególności żadnej odpowiedzialności z tytułu Konkursu nie ponosi serwis Instagram, a każdy Uczestnik całkowicie zwalnia ten serwis z takiej ewentualnej odpowiedzialności.
 2. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pomocą których prowadzony jest Konkurs, oraz trudności w dostępie do tych stron, jeżeli ich przyczyną są działania lub zaniechania Uczestnika lub podmiotów, którymi się on posługuje lub z których usług korzysta, w szczególności dostawców usług internetowych, albo jeżeli ich przyczyną jest nieprawidłowe działanie posiadanej przez Uczestnika infrastruktury informatycznej.

§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać Organizatorowi w formie pisemnej na adres: Bea Beleza Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Reglowa 4, 60–113 Poznań, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data nadania listu (data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Jakiekolwiek braki w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą jednak stanowiły przeszkody do rozpatrzenia reklamacji, z tym zastrzeżeniem, że brak podania adresu do korespondencji uniemożliwi poinformowanie składającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
 3. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, wraz z uzasadnieniem rozstrzygnięcia, składający tę reklamację zostanie poinformowany w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysłanym na adres podany w reklamacji.

 

§8
DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora (tj. Bea Beleza Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Reglowej 4, 60–113 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415490, posiadająca numer NIP 7792383864 oraz REGON 301582331, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS), który jest ich administratorem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie: RODO).
 2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane są następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa profilu (konta) Uczestnika w serwisie Instagram, wizerunek (w przypadku jego utrwalenia w ramach Odpowiedzi), a w przypadku Laureata dodatkowo: adres zamieszkania, adres wysyłki Nagrody, numer rachunku bankowego oraz numer telefonu kontaktowego.
 3. Dane osobowe uzyskane od Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności komunikacji z Uczestnikami i wyłonienia Laureatów, a w stosunku do Laureatów – także w celu wydania Nagród oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od każdego Laureata z tytułu wygrania nagrody. Dane Uczestników w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy profilu (konta) Uczestnika w serwisie Instagram są dodatkowo publicznie udostępniane w serwisie Instagram: na profilu bea_beleza_polska dostępnym publicznie pod adresem internetowym https://www.instagram.com/bea_beleza_polska.
 4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
  1. w stosunku do wszystkich Uczestników: prawie uzasadniony interes Organizatora którym jest umożliwienie uczestnikom wzięcia w udziału w Konkursie i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureacie oraz archiwizację dokumentów a także możliwość dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. dodatkowo w stosunku do Laureata: obowiązki prawne Organizatora przejawiające się w obowiązku wydania nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) oraz w obowiązku rozliczenia podatku od nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 5. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi księgowe, usługi prawne oraz usługi IT, a także organom podatkowym. Dane Laureatów są ponadto przekazywane podmiotom świadczącym usługi kurierskie. W żadnym jednak wypadku dane osobowe Uczestnika, w tym Laureata, nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Uczestnika, w tym Laureata, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a w przypadku złożenia reklamacji także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego. Dodatkowo dane osobowe Laureata będą przetwarzane przez czas realizacji celów wskazanych w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu oraz do czasu przedawnienia obowiązku podatkowego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 i 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) oraz okresu przedawnienia roszczeń z tytułu rozstrzygnięcia Konkursu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi sześć lat (art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w RODO. W celu realizacji powyższych uprawnień można przesłać stosowną wiadomość listownie na adres Beleza Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Reglowa 4, 60–113 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@beabeleza.pl.
 9. W przypadku przyjęcia Nagrody Laureaci nie mogą żądać zaprzestania przetwarzania jego danych w zakresie, jaki jest niezbędny do wykazania realizacji obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od nagrody ciążącym na Organizatorze, a także przez okresy przedawnień wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu. Laureaci nie mogą żądać usunięcia jego danych po wyczerpaniu celów wskazanych w zdaniu poprzedzającym.
 10. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w RODO.
 11. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie a w odniesieniu do Laureata – niezbędne także do wydania przyznanej mu w Konkursie nagrody.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy lub naruszającego regulaminy i zasady serwisu Instagram. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał lub wykorzystał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu w naturze lub zwrotu jej równowartości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wezwania przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany z ważnych przyczyn postanowień niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu, z tym zastrzeżeniem, że zmiany takie nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na podstawie dotychczasowej wersji niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, przesunięcia okresu trwania Konkursu lub przedterminowego zakończenia Konkursu z powodu działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności niezależnie od woli i działań Organizatora, których powstania Organizator nie mógł przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności takie jak: klęski żywiołowe, katastrofy, wojna, atak terrorystyczny, strajk, stan zagrożenia epidemicznego czy stan epidemii.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się art. 919–921 oraz inne właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią bez zgody Organizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości wynikającej z przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 7. Regulamin dostępny jest dla Uczestników pod adresem internetowym https://beabeleza.pl/blog/konkurs-choice.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 lutego 2022 r.
MEDAVITA Choice Mask Pesca / Peach 200ml - Maska do włosów koloryzująca, zmieniająca kolor Brzoskwinia
MEDAVITA Choice Mask Pesca / Peach 200ml – Maska do włosów koloryzująca, zmieniająca kolor Brzoskwinia
MEDAVITA Choice Mask Rame / Copper 200ml - Maska do włosów koloryzująca, zmieniająca kolor Miedziana
MEDAVITA Choice Mask Rame / Copper 200ml – Maska do włosów koloryzująca, zmieniająca kolor Miedziana
MEDAVITA Choice Mask Melanzana / Aubergine 200ml - Maska do włosów koloryzująca, zmieniająca kolor Oberżyna
MEDAVITA Choice Mask Melanzana / Aubergine 200ml – Maska do włosów koloryzująca, zmieniająca kolor Oberżyna
Maski występują w 11 odcieniach + 1 odcień Clear (bezbarwny). Każdy odcień jest dostępny w dwóch pojemnościach: 200ml oraz 30ml. Zobacz wszystkie maski MEDAVITA Choice.
Porównanie: przed i po farbowaniu
Źródło: beabeleza.pl