Bea Beleza
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu
Regulamin

wersja obowiązująca od dnia 01 stycznia 2023 r.  

 

 • § 1

[Definicje] 

 1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku niebędące dniami wolnymi od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 
 2. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną nabywającą Towary w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 3. Kupujący – 
 4. osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia),  
 5. osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na zawarcie umowy,  
 6. osoba prawna,  
 7. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,  

dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu. 

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Kupujący będący osobą fizyczną nabywającą Towary w Sklepie na cele bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeżeli z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 2. Przewoźnik – jeden z określonych poniżej podmiotów, za pośrednictwem którego Sprzedawca, zgodnie z wyborem Kupującego, dokonuje dostawy Towaru nabytego w Sklepie przez Kupującego pod wskazany przez Kupującego adres: 
 3. „RUCH” Spółka Akcyjna, ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa NIP: 5260250475, nr KRS: 0000020446, 
 4. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62052 Komorniki, NIP: 785-15-61-831, nr KRS:  0000005009, 
 5. InPost sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793108059, KRS: 0000543759.  
 6. Regulamin – niniejszy regulamin. 
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na stronie https://sklep064457.shoparena.pl/, za pośrednictwem którego Sprzedawca sprzedaje Towary na podstawie umów sprzedaży. 
 8. Sprzedawca – spółka Bea Beleza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Bea Beleza Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Poznaniu (60113), przy ul. Reglowej 4, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numery KRS: 0000983833, NIP: 7792383864, REGON: 301582331, BDO: 000204374 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.755.050 zł, adres e-mail: [email protected]
 9. Towary – towary wystawione przez Sprzedawcę w Sklepie w szczególności: kosmetyki do pielęgnacji ciała (głównie włosów lub skóry głowy), akcesoria do pielęgnacji, stylizacji lub koloryzacji włosów oraz inne akcesoria fryzjerskie. 
 10. Użytkownik – Kupujący posiadający w ramach Sklepu indywidualne konto stworzone przez Kupującego poprzez podanie w systemie informatycznym Sklepu danych identyfikacyjnych Kupującego.  

 

 • § 2

[Postanowienia ogólne] 

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów dokonywanych przez Sprzedawcę w Sklepie. Regulamin można wydrukować bądź zapisać za pomocą funkcji „Zapisz” w wyszukiwarce. Regulamin dostępny jest również w pliku w formacie PDF, który znajduje się na stronie internetowej https://sklep064457.shoparena.pl/pl/i/Regulamin/3, pod tekstem „Dokumenty do pobrania”. Odczytanie regulaminu w PDF wymaga oprogramowania Adobe Reader, dostępnego na stronie www.adobe.com.  
 1. Do umów sprzedaży Towarów wystawionych przez Sprzedawcę w Sklepie stosuje się prawo polskie, w tym także wobec Kupujących mających miejsce zwykłego pobytu bądź siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
 1. Kupujący może nabywać Towary w Sklepie, składając zamówienie bez uprzedniej rejestracji albo jako wcześniej zarejestrowany Użytkownik 
 1. Przy składaniu przez Kupującego zamówienie bez uprzedniej rejestracji wymagane jest podanie przez niego danych niezbędnych do prawidłowej realizacji w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe w tym sensie, że nie wynika z przepisów prawa, jednakże brak ich podania uniemożliwia przyjęcie i realizację zamówienia.  
 1. Kupujący może zarejestrować się jako Użytkownik poprzez wybór opcji „Rejestracja” i podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Rejestracja jako Użytkownik jest nieodpłatna. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe w tym sensie, że nie wynika z przepisów prawa, jednakże brak ich podania uniemożliwia zarejestrowanie Kupującego jako Użytkownika. W celu złożenia zamówienia przez Użytkownika wymagane jest dodatkowo podanie adresu zamieszkania, adresu dostawy i numeru telefonu kontaktowego. Podanie tych danych również nie jest obowiązkowe w tym sensie, że nie wynika z przepisów prawa, jednakże brak ich podania uniemożliwia przyjęcie i realizację zamówienia.  
 1. W sprawach związanych z nabywaniem Towarów w Sklepie Sprzedawca zastrzega możliwość kontaktowania się z Kupującym na numer telefonu albo na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Kupującego jako Użytkownika. Sprzedawca informuje, że rejestruje treść rozmów telefonicznych dotyczących Towarów oraz zamówień składanych w Sklepie, przy czym Kupujący może na to nie wyrazić zgody, co prowadzi do zakończenia połączenia telefonicznego.  
 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania wystawionych w Sklepie Towarów oraz składania zamówień na Towary konieczne jest posiadanie 
 1. urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) oraz 
 2. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 
 1. Sprzedawca zapewnia, że opinie o Towarach publikowane w Sklepie pochodzą od osób, które rzeczywiście nabyły dany Towar. Mechanizm weryfikacji opinii o Towarach jest dwustopniowy. Po pierwsze, opinie mogą być zgłaszane wyłącznie przez Użytkowników (czyli Kupujących, którzy dokonali rejestracji w Sklepie). Po drugie, przed opublikowaniem opinii w Sklepie obsługa Sklepu dokonuje weryfikacji, czy Użytkownik, który zgłosił opinię, faktycznie nabył Towar, którego dotyczy zgłoszona przez niego opinia (brak automatycznej publikacji opinii).  
 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy komunikacji z obsługą Sklepu: 
 1. przez telefon – pod numerami: +48 61 866 77 56, +48 227 166 166 oraz +48 535 008 400 (możliwość kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 z wyłączeniem dni wolnych od pracy),  
 2. Przez e-mail – pod adresem: [email protected] (możliwość wysłania wiadomości na skrzynkę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), 
 3. Przez elektroniczny formularz kontaktowy – pod adresem sklep064457.shoparena.pl/pl/i/Kontakt/9 (możliwość wysłania wiadomości przez formularz 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), 
 1. Z zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumentach.   

 

 • § 3

[Przedmiot sprzedaży] 

Towary są nowe i oryginalne. Inne istotne właściwości Towarów określone są w ich opisie w Sklepie a także na samych Towarach, będąc trwale z nimi połączone lub zawarte na załączonym do towaru dowodzie zakupu. 

 

 • § 4

[Ceny] 

 1. Ceny Towarów wystawianych przez Sprzedawcę w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie obejmują jednak kosztów dostawy, w tym kosztów ewentualnych opłat celnych.  
 1. Informacja o cenie Towaru wystawionego przez Sprzedawcę w Sklepie ma charakter wiążący w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia, chyba że strony wspólnie postanowią inaczej.  
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów wystawianych w Sklepie, w tym wprowadzania oraz odwoływania cen promocyjnych, przed złożeniem zamówienia przez Kupującego. 

 

 • § 5

[Składanie i realizacja zamówień] 

 1. Zawartość Sklepu oraz wszelkie informacje zawarte w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zawarte w Sklepie informacje o dostępności Towarów mają charakter orientacyjny i nie stanowią gwarancji tej dostępności ani gwarancji realizacji zamówienia. 
 2. Nabycie Towarów inicjowane jest w następstwie złożenia przez Kupującego zamówienia wybranego przez niego Towaru poprzez wybór opcji „Do koszyka” w odniesieniu do tego wybranego Towaru oraz podanie przez Kupującego wymaganych danych, w tym w szczególności adresu dostawy, Przewoźnika oraz sposobu płatności. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z podaniem błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych danych, w szczególności adresu dostawy.  
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok jako Użytkownik bądź bez konieczności rejestracji w trybie złożenia jednorazowego zamówienia.  
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zamówienia składać może wyłącznie osoba, która jest umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu.  
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia na Towar Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Użytkownika w Sklepie informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o potwierdzeniu złożenia zamówienia, z uwzględnieniem postanowień ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu.  
 6. Moment rozpoczęcia realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy płatności: 
 7. w przypadku zamówienia z wybraną przez Kupującego opcją płatności przy odbiorze Towaru (dostawa za pobraniem) realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zakończeniu procesu składania zamówienia, 
 8. w przypadku zamówienia z wybraną opcją płatności systemem internetowych płatności on-line realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności całej należności od operatora płatności, 
 9. w przypadku zamówienia z wybraną opcją płatności kartą płatniczą lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu całej należności na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
 10. Kupujący otrzymuje na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Użytkownika: 
 11. wiadomość e-mail o dokonanej płatności, w przypadku wyboru sposobu płatności o jakim mowa w ust. 6 pkt 2) i 3) niniejszego paragrafu; 
 12. wiadomość e-mail od Przewoźnika o statusie dostawy i przewidywanej dacie doręczenia, jeżeli Przewoźnik udostępnia taką funkcjonalność.  
 13. Jeżeli Kupujący nie otrzymał informacji e-mailowej, o której mowa w ust. 5 lub w ust. 7 pkt 1) niniejszego paragrafu, Kupujący powinien upewnić się, że składając zamówienie został podany prawidłowy adres e-mail oraz powinien sprawdzić folder „SPAM” w swojej skrzynce pocztowej. 
 14. Jeżeli zamówiony Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy lub z innych przyczyn brak jest możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sprzedawca informuje o tym Kupującego na adres email bądź telefonicznie na numer telefonu podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty doręczenia Kupującemu potwierdzenia o złożeniu zamówienia. W takiej sytuacji umowa między Sprzedawcą a Kupującym ulega rozwiązaniu z chwilą poinformowania Kupującego o niedostępności Towaru w magazynie Sprzedawcy lub niemożliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, a ewentualna dokonana już przez Kupującego płatność za zamówienie jest mu w całości zwracana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia poinformowania Kupującego o niedostępności Towaru w magazynie Sprzedawcy lub niemożliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn. Zwrot płatności następuje w takiej samej formie, w jakiej Kupujący dokonał płatności na rzecz Sprzedawcy.  
 15. Jeżeli zamówiony Towar jest dostępny w części, Sprzedawca informuje o tym Kupującego na adres email bądź telefonicznie na numer telefonu podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Użytkownika, wskazując jednocześnie, że w takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyboru jednej z poniższych możliwości: 
 16. częściowa realizacja zamówienia – w przypadku wyboru tej możliwości zamówienie zostaje zrealizowane przez Sprzedawcę w odniesieniu do dostępnych Towarów, wskazanych przez Sprzedawcę we wiadomości e-mail lub podczas rozmowy telefonicznej; w takiej sytuacji umowa między Sprzedawcą a Kupującym w części dotyczącej niedostępnych Towarów ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Kupującego oświadczenia o wyborze możliwości częściowej realizacji zamówienia, a ewentualna dokonana już przez Kupującego płatność za zamówienie w części, która nie będzie zrealizowana, jest mu zwracana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wyboru przez Kupującego możliwości częściowej realizacji zamówienia; zwrot płatności następuje w takiej samej formie, w jakiej Kupujący dokonał płatności na rzecz Sprzedawcy, albo 
 17. anulowanie całości zamówienia – w przypadku wyboru tej możliwości zamówienie zostaje anulowane w całości; w takiej sytuacji umowa między Sprzedawcą a Kupującym ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Kupującego oświadczenia o wyborze możliwości anulowania całości zamówienia, a ewentualna dokonana już przez Kupującego płatność za zamówienie jest mu w całości zwracana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wyboru przez Kupującego możliwości anulowania całości zamówienia; zwrot płatności następuje w takiej samej formie, w jakiej Kupujący dokonał płatności na rzecz Sprzedawcy.  
 18. Wszystkie zamówienia dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 19. W przypadku zamówienia z wybraną opcją płatności systemem internetowych płatności on-line bądź przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, jeżeli Kupujący nie dokona płatności za zamówione Towary w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Kupującemu odpowiednie oświadczenie na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. W takim przypadku umowa sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a zamówienie za anulowane. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty bezskutecznego upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym do dokonania przez Kupującego płatności za zamówionego Towary. 
 20. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz dostawy produktu:
  1. Zamówienia są przygotowywane do wysyłki w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
  2. W przypadku zamówienia kilku produktów, wysyłka będzie miała miejsce po przygotowaniu produktu o najdłuższym czasie realizacji.
  3. Czas dostawy zależy od rodzaju produktu oraz dostępności terminów w danej firmie kurierskiej lub operatorze pocztowym.

 

 • § 6

[Formy płatności] 

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami oraz w zakresie płatności kartami  jest Autopay S.A. 
 2. Kupujący ma możliwość wybrania następujących form płatności za zakupiony Towar: 
  1. płatność przy odbiorze Towaru gotówką do rąk przedstawiciela Przewoźnika (tzw. dostawa „za pobraniem”) – w przypadku wyboru sposobu dostawy przez kuriera, 
  2. płatność przed odbiorem Towaru (płatność z góry): 
    a) płatności elektroniczne (np. AutoPay, BLIK, przelewy błyskawiczne, ApplePay, GooglePay)
    b) płatności kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic)
    c) płatności odroczone (PayPo)
    d) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.  
    e) system internetowych płatności on-line Przelewy24
 3. W przypadku płatności z góry, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu, zamówienie uznaje się za opłacone z chwilą otrzymania informacji o wpłacie od operatora płatności.  
 4. W przypadku płatności z góry, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. d) niniejszego paragrafu, zamówienie uznaje się za opłacone z chwilą zaksięgowania całej należności na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

 

 • § 7

[Dostawa towarów] 

 1. Wydanie towaru Kupującemu następuje zgodnie z regułami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem wydanie jest dokonane z chwilą przekazania Towaru Przewoźnikowi. W przypadku Konsumenta wydanie jest dokonane z chwilą wydania Towaru przez Przewoźnika Konsumentowi, chyba, że Sprzedawca nie miał wpływu na wybór Przewoźnika przez kupującego albo Konsument nie wykonuje bądź nieprawidłowo wykonuje swoje zobowiązania wynikające ze złożonego Zamówienia (np. bez uzasadnionych przyczyn odmawia przyjęcia Towaru). W tym ostatnim przypadku przyjmuje się, że wydanie Towaru nastąpiło w dniu, w którym Przewoźnik wydałby Towar Konsumentowi. 
 1. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem Przewoźnika pod wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź do wybranego przez Kupującego podczas składania Zamówienia punktu odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 1. Zmiana adresu dostawy na adres inny niż podany przy składaniu zamówienia jest możliwa do czasu zmiany statusu zamówienia na „wysłane” oraz pod warunkiem podania następujących informacji:  
 1. imię i nazwisko Kupującego, 
 2. numer zamówienia; 
 1. W przypadku zmiany adresu dostawy, o której mowa w ust. 3 powyżej, znajduje zastosowanie postanowienie § 5 ust. 2 zdanie ostatnie Regulaminu (tzn. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z podaniem błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych danych, w szczególności adresu dostawy).  
 1. Wyboru Przewoźnika dokonuje Kupujący w trakcie składania zamówienia.  
 1. Koszty dostawy Towaru są uzależnione od wybranego przez Kupującego Przewoźnika oraz wartości zamawianych Towarów. Koszty te pokrywa Kupujący, chyba że wartość zakupionych Towarów przekracza określony przez Sprzedawcę próg – w takiej sytuacji koszty dostawy pokrywa Sprzedawca. Szczegółowe wskazanie kosztów dostawy i progu wartości zakupów, po przekroczeniu którego koszty dostawy pokrywa Sprzedawca, dostępne jest pod adresem https://sklep064457.shoparena.pl/pl/i/Formy-i-koszty-dostawy/4.  
 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Zamówienie z opcją płatności przy odbiorze złożone do godz. 12:00 Dnia Roboczego lub złożone i opłacone godz. 12:00 Dnia Roboczego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 oraz § 6 ust. 2 lub ust. 3 Regulaminu zostało zrealizowane (tzn. przygotowane i wysłane) tego samego Dnia Roboczego. Zamówienie złożone w sobotę bądź niedzielę zostaje przygotowane i wysłane pierwszego Dnia Roboczego następującego po tych dniach.  
 1. Termin dostarczenia przesyłki przez Przewoźnika do Kupującego wynosi do 7 (siedmiu) Dni Roboczych, licząc od momentu wydania przesyłki Przewoźnikowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z opóźnienia Przewoźnika chyba, że Kupującym jest Konsument. Jeżeli Kupujący nie otrzymał Towaru od Przewoźnika w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia, powinien poinformować Sprzedawcę o tym fakcie celem wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji.  
 1. W celu zagwarantowania najwyższej jakości obsługi i sprawnego rozpatrywania ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych Sprzedawca stosuje następujące środki ostrożności: 
 1. Towary są pakowane są pod nadzorem kamer przemysłowych, dzięki czemu możliwe jest odtworzenie zawartości paczki w momencie jej zamknięcia przed nadaniem Przewoźnikowi,  
 2. wszystkie Towary są zabezpieczane przed uszkodzeniem w trakcie transportu poprzez ich owinięcie folią bąbelkową lub użycie poduszek powietrznych dla wypełnienia wolnych przestrzeni lub też przez użycie innych równoważnych w działaniu środków bezpieczeństwa, 
 3. wszystkie paczki są zabezpieczane przed otwarciem przez nieupoważnione osoby poprzez zaklejenie paczek firmową folią zabezpieczającą,  
 4. niezależnie od pkt 1-3 niniejszego ustępu niektóre przesyłki mogą być ubezpieczane na czas transportu w zależności od wybranego Przewoźnika. 
 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego przy odbiorze przesyłki, że naruszona jest firmowa folia zabezpieczająca, o której mowa w ust. 9 pkt 3 niniejszego paragrafu lub że przesyłka lub jej zawartość są uszkodzone lub też że brak jest wszystkich lub niektórych zamówionych Towarów lub w przypadki innych zastrzeżeń do przesyłki, Kupujący powinien natychmiast zgłosić ten fakt osobie wydającej przesyłkę i zażądać sporządzenia odpowiedniego protokołu szkody, a w przypadku doręczenia do paczkomatu lub podobnego urządzenia – zgłosić ten fakt Przewoźnikowi poprzez wybór odpowiedniej opcji na ekranie paczkomatu lub podobnego urządzenia lub w inny dopuszczany przez Przewoźnika sposób. 
 1. Zaniechanie podjęcia działań opisanych w ust. 10 niniejszego paragrafu przez Kupującego będącego Konsumentem nie ma wpływu na tryb postępowania reklamacyjnego ani na jego wynik. Sprzedawca rekomenduje jednak ich podejmowanie, ponieważ z reguły umożliwia to Sprzedawcy sprawniejsze przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami podjęcie działań opisanych w ust. 10 niniejszego protokołu jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. 
 1. Przewoźnik – zgodnie z zasadami dostawy tego Przewoźnika – może określić termin, w jakim Towar będzie oczekiwał na odbiór w miejscu (paczkomacie lub podobnym urządzeniu albo punkcie odbioru osobistego) wybranym przez Kupującego podczas składania Zamówienia, jak również może w przypadku nieudanej próby doręczenia osobistego może pozostawić informację (awizo) o próbie doręczenia Towaru, terminie ponownej próby doręczenia Towaru przez Przewoźnika lub miejscu i terminie odebrania Towaru przez Kupującego lub też może skontaktować się z Kupującym telefonicznie i poinformować o powyższym Kupującego. 
 1. Jeżeli Kupujący nie odbiera lub opóźnia odbiór Towaru wysłanego za pośrednictwem Przewoźnika, wskutek czego Towar jest za dodatkową odpłatnością przechowywany przez Przewoźnika lub zwracany Sprzedawcy lub ponownie doręczany przez Przewoźnika, wówczas Kupujący jest zobowiązany do pokrycia tych dodatkowych kosztów przechowania, zwrotu i ponownego doręczenia. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca informuje Kupującego o dodatkowych kosztach przechowania, zwrotu lub ponownego doręczenia Towaru do Sprzedawcy na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Użytkownika, wyznaczając mu odpowiedni termin na ich pokrycie nie krótszy niż 3 (trzy) Dzień Roboczy.  
 1. Jeżeli Kupujący nie odbiera Towaru wysłanego za pośrednictwem Przewoźnika lub opóźnia odbiór Towaru, Sprzedawca ma prawo wezwać Kupującego do odbioru Towaru w dodatkowym terminie nie krótszym niż 1 (jeden) Dzień Roboczy. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru, którego Kupujący nie odebrał w tym dodatkowym terminie. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, składając Kupującemu odpowiednie oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Użytkownika. W przypadku odstąpienia umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą, a zamówienie za anulowane. 
 1. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z ust. 14 niniejszego paragrafu, Sprzedawca zwraca Kupującemu w takiej samej formie, w jakiej Kupujący dokonał płatności na rzecz Sprzedawcy, uiszczoną cenę wraz z kosztami dostawy. Sprzedawca może przy tym na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny potrącić z ceną koszty przechowania Towaru na rzecz Kupującego, koszty związane z ponowną próbą doręczenia Towaru i zwrotu Towary przez Przewoźnika do Sprzedawcy oraz inne uzasadnione koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z brakiem odbioru Towaru lub jego opóźnionym odbiorem. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność przy odbiorze (§ 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu) Kupujący zobowiązany jest do pokrycia tych kosztów w trybie wskazanym w ust. 13 niniejszego paragrafu.  
 1. Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia formy płatności do wskazanej w § 6 ust. 2 pkt 2 Regulaminu wobec Kupującego, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonuje bądź nieprawidłowo wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży.  

 

 • § 8

[Odstąpienie Konsumenta od umowy zawartej na odległość] 

 1. Konsument ma prawo bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie jako umowy zawartej na odległość w terminie 14 (czternastu) dni, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.  
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak Konsumentowi w odniesieniu do Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). 
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument musi złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o tym odstąpieniu. Oświadczenie takie złożone może być w dowolnej formie, która pozwala na ustalenie treści oświadczenia np. pismo wysłane pocztą lub wiadomość e-mail. Dane teleadresowe do złożenia oświadczenia o odstąpieniu są następujące: Bea Beleza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Reglowa 4, 60-113 Poznań, tel. 61 866 77 56, adres e-mail: [email protected].  
 1. Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu lub zawartego w pliku PDF, który możliwy jest do pobrania pod adresem internetowym https://sklep064457.shoparena.pl/pl/i/Regulamin/3 (pod tekstem „Dokumenty do pobrania”). Korzystanie z tych wzorów w żadnym wypadku nie jest jednak obowiązkowe.  
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży określony przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta : 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

- Adresat: Bea Beleza sp. z o.o., ul. Reglowa 4, 60-113 Poznań, [email protected] (adres do zwrotów: Bea Beleza sp. z o.o., Centrum magazynowe Luvena, hala 16/22, rampa 16/21, ul. Magazynowa 16, 62-030 Luboń) 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

- Adres konsumenta(-ów) 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

- Data 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  
 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z tym zastrzeżeniem, że koszty dostarczenia Towaru zwracane są jedynie w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Towaru oferowanego przez Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia.  
 1. Zwrot płatności  dokonanych przez Konsumenta następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta do Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 1. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W żadnym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  
 1. Sprzedawca nie oferuje odbioru Towaru od Konsumenta. W związku z tym Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Towar osobiście Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży (czyli złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży). W przypadku odsyłania Towaru termin ten jest zachowany, jeżeli Konsument nada przesyłkę z Towarem przed upływem tego terminu. 
 1. Towar zwracany przez Konsumenta powinien być odesłany lub przekazany na adres magazynu Sprzedawcy, tj.: Bea Beleza sp. z o.o., Centrum magazynowe Luvena, hala 16/22, rampa 16/21, ul. Magazynowa 16, 62-030 Luboń. 
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku przesyłki zalecane jest, aby zwracany Towar był odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu. W Przypadku zwrotów Towarów na skutek odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”. 
 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Konsument może sprawdzić (wypróbować) Towar wyłącznie w takim zakresie, w jakim mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli Konsument przekroczy te granice i wskutek tego Towar straci na wartości, to Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy kwotę odpowiadającą utracie wartości Towaru. Dotyczy to w szczególności takich sytuacji jak: uszkodzenie opakowania kosmetyku, uszkodzenie butelki, uszkodzenie sprzętu, itp. 
 1. W celu usprawnienia realizacji prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy Sprzedawca prosi o dołączenie dowodu zakupu Towaru. Brak dowodu zakupu nie stanowi jednak warunku odstąpienia od umowy ani też warunku zwrotu Konsumentowi ceny zapłaconej przez niego za zakupiony Towar powiększonej o koszty jego dostawy do Konsumenta.  
 1. W przypadku promocji, które polegają na tym, że przy nabyciu dwóch lub więcej takich samych lub różnych Towarów, cena jednego lub kilku z nich ulega obniżeniu, przedmiotem umowy sprzedaży są wszystkie Towary jako zestaw promocyjny a odstąpienie Konsumenta od umowy wywołuje skutek w odniesieniu do wszystkich tak nabytych Towarów. Oznacza to, że w przypadku odstąpienia od takiej umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu wszystkich tak nabytych Towarów, w tym także Towarów nabytych po obniżonej cenie.  

 

 • § 9

[Reklamacje] 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumentem za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży na zasadach określonych w przepisach rozdziału 5a („Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta”) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie braku zgodności Towaru sprzedanego Konsumentowi za pośrednictwem Sklepu z umową sprzedaży, Konsument może zgłosić tę okoliczność (złożyć reklamację) na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 1. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. Wada prawna polega na tym, że Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej lub istnieją ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu  
 1. Reklamację dotyczącą zakupionego w Sklepie Towaru Konsument może składać w następujący sposób: 
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
 2. pisemnie na adres Sprzedawcy: Bea Beleza sp. z o.o., ul. Reglowa 4, 60-113 Poznań. 
 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien podać: 
 1. imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, 
 2. numer i datę zamówienia,  
 3. datę otrzymania Towaru, 
 4. datę ujawnienia niezgodności Towaru z zawartą umową sprzedaży, 
 5. opis niezgodności Towaru z zawartą umową sprzedaży. 

Niepodanie powyższych danych nie wyklucza zgłoszenia reklamacji, jednak może stanowić przeszkodę do jej rozpatrzenia lub opóźnić jej rozpatrzenie lub stanowić przeszkodę do poinformowania o wynikach procesu reklamacyjnego. 

 1. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego Sprzedawca prosi o załączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu Towaru. Brak dowodu zakupu nie stanowi jednak warunku złożenia ani rozpatrzenia reklamacji.  
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy na zasadach określonych w przepisach rozdziału 5a („Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta”) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument może odesłać Towar na adres magazynu Sprzedawcy, tj.: Bea Beleza sp. z o.o., Centrum magazynowe Luvena, hala 16/22, rampa 16/21, ul. Magazynowa 16, 62-030 Luboń, lub przekazać go Sprzedawcy osobiście pod tym adresem. W przypadku przesyłki Towaru niezgodnego z umową zalecane jest, aby Towar był odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu. 
 1. Sprzedawca informuje Konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Informacja w tym zakresie przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Kupującego jako Użytkownika albo drogą pisemną na adres podany przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym lub podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji Kupującego jako Użytkownika.  
 1. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego poniesione przez Konsumenta koszty związane z dostarczeniem wadliwego Towaru do Sprzedawcy oraz koszty jego wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.   
 • § 10

[Dane osobowe] 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego przy rejestracji w Sklepie oraz składaniu zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę, tj. spółkę Bea Beleza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Bea Beleza Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Poznaniu (60 113), przy ul. Reglowej 4, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numery KRS: 0000983833, NIP: 7792383864, REGON: 301582331, BDO: 000204374 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.755.050 zł, adres e-mail: [email protected]), który jest ich administratorem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 
 1. Dane osobowe uzyskane od Kupującego przy składaniu przez niego zamówienia lub zakładaniu konta są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie do celów związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży Towaru na rzecz Kupującego, w tym dokonaniem płatności oraz zleceniem Przewoźnikowi dostawy towaru.  
 1. Podstawami prawnymi przetwarzania danych Kupującego są:  
 1. podejmowanie działań niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów – art. 6 ust 1 lit. b) RODO 
 2. konieczność wypełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego ciążących na Sprzedawcy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;  
 3. prawie uzasadniony interes Sprzedawcy przejawiający się w możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony lub przed roszczeniami z tytułu umów sprzedaży Towarów zawartych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności obrony przed roszczeniami z tytułu rękojmi przysługującej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny a także roszczeniami przysługującymi Konsumentom z tytułu odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz z tytułu brak zgodności Towaru z umową sprzedaży na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  
 1. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej wyraźnej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu informowania Kupującego o promocjach i nowych Towarach dostępnych w Sklepie. 
 1. Dane osobowe Kupującego przekazywane są na rzecz wybranego przez niego Przewoźnika, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje dostawy Towarów nabytych w Sklepie przez Kupującego a także operatora płatności on-line w przypadku wyboru tej formy płatności przez Kupującego. Dane osobowe Kupującego mogą być również przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi księgowe, usługi prawne oraz usługi IT.  
 1. Dane osobowe Kupującego nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
 1. Dane osobowe Kupującego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 1. Dane osobowe Kupującego są przechowywane przez okres wykonywania i rozliczenia umowy sprzedaży Towarów, jednak nie krócej niż przez okres niezbędny do zaspokojenia lub przedawnienia wszelkich roszczeń i obowiązków związanych z umową sprzedaży Towarów (w tym obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi), a w przypadku wszczęcia jakichkolwiek postępowania dotyczącego tych roszczeń lub obowiązków – do momentu ich ostatecznego lub prawomocnego zakończenia tego postępowania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, dane te są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, o ile nie zachodzą okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.  
 1. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku zgody, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu – także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych uprawnień można przesłać stosowną wiadomość pisemnie na adres Sprzedawcy albo poczta elektroniczną na adres [email protected] bądź zgłosić w panelu klienta w Sklepie.  
 1. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, narusza przepisy RODO. 
 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę (uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży Towarów). 

 

 • § 11

[Postanowienia końcowe] 

 1. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. W szczególności może on zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, których lista dostępna jest pod adresem internetowym uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Zasady działania stałych polubownych sądów konsumenckich dostępne są na ich stronach internetowych pod adresami internetowymi wskazanymi na stronie internetowej zawierającej listę stałych polubownych sądów konsumenckich, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Konsument ma również możliwość skorzystania z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich za pomocą elektronicznej ogólnoeuropejskiej platformy internetowej ODR dostępnej na stronie internetowej  www.ec.europa.eu/consumers/odr. Skorzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Konsumenta do rozpatrzenia sporu przez właściwy sąd powszechny zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. 
 2. W przypadku sporów powstałych między Sprzedawcą a Konsumentem sąd właściwy dla rozstrzygania sporów określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku Konsumentów mających miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z wyłączeniem Danii) sąd właściwy dla rozstrzygania sporów określają przepisy rozporządzenia Rady nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I bis).  
 3. W przypadku sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem  sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu blokowania przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości wysyłanych na adres e-mail podany przez Kupującego ani z tytułu usuwania lub blokowania wiadomości wysłanych na adres e-mail podany przez Kupującego przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Kupującego.  
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania wobec Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do wysokości wartości zamówienia, którego Sprzedawca nie wykonał bądź które nienależycie wykonał w następstwie okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.  
 6. Jeśli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu okaże lub stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w części lub w całości, nie narusza to skuteczności i wykonalności pozostałych postanowień. W miejsce postanowień nieważnych bądź nieskutecznych wchodzą odpowiednie przepisy prawa.  
 7. Sprzedawca może dokonywać zmian Regulaminu, w szczególności z ważnych powodów takich jak: 
 8. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego, 
 9. zmiany  form płatności, 
 10. zmiany sposobów dostawy, 
 11. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez zmianą Regulaminu oraz umowy sprzedaży zawarte lub wykonane przez zmianą Regulaminu.  
 12. Jednolity tekst zmienionego Regulaminu (tj. tekst z wprowadzonymi zmianami) zostanie opublikowany w Sklepie z oznaczeniem daty jego publikacji oraz daty, od której będzie obowiązywał. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronach Sklepu.  
 13. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023 r. 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PDF

 

 
Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium